Algemene voorwaarden

1. De verkoper

Deze verkoopsvoorwaarden hebben betrekking tot het gebruik van de webshop van De Roze Prikballon. De Roze Prikballon is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer [BTW-nummer - BE 0755.799.056]. Het BTW nummer is [BTW-nummer - BE 0755.799.056]. Het ondernemingsadres is Vennestraat 6, 9230 Wetteren.

De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van De Roze Prikballon wordt geplaatst via www.derozeprikballon.be.

De webshop De Roze Prikballon werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden inzetten.


2. De klant

Eenieder die een bestelling plaatst op de webshop van De Roze Prikballon wordt behandeld als een klant. Deze is een natuurlijk persoon en dient bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 over de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.


3. De bestelling

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Alle producten die door De Roze Prikballon worden aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. In geen geval kan De Roze Prikballon aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen van prijsaanpassingen, het niet leverbaar zijn van producten, drukfouten in prijzen, voorwaarden of beschrijvingen.

Het plaatsen van een bestelling via de webshop geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de webshop worden gepubliceerd. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de webshop en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen in geval van onduidelijkheid. 

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via [URL van uw website]. Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden, zijnde handelaars, te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de verkoper.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.


4. De betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw ([BTW-tarieven op uw artikelen benoemen]) en inclusief verzendkosten waarop BTW-tarieven ook van toepassing zijn.

De verzendkosten bedragen € 5,00 indien het gewicht van de goederen lager is dan 10 kilogram. De verzendkost komt te vervallen wanneer het gewicht van het totaal aantal bestelde goederen de grens van 10 kilogram bereikt of overschrijdt.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Ideal, Belfius online, KBC online.

Indien door u bestelde goederen niet binnen 7 werkdagen leverbaar zijn, dan verplicht De Roze Prikballon zich contact met u op te nemen via het door u opgegeven e-mailadres. Bij het niet kunnen leveren stort De Roze Prikballon het bedrag binnen 14 dagen terug op uw rekening.

De klant kan steeds contact opnemen met info@derozeprikballon.be om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen.


5. Bevestiging van de bestelling

Nadat het systeem voornoemde de betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.


6. Levering

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. 

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met bpost. Via de daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van bpost. De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 10 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.


7. Retour

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Er is geen retourrecht mogelijk omwille van het feit dat het enige artikel in de webshop (een boek) een fragiel voorwerp is en dus niet opnieuw verhandeld kan worden aan andere consumenten.

Gelieve contact op te nemen met de Roze Prikballon bij vragen op het e-mail adres info@derozeprikballon.be.


8. Garantie

U geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan gelijkvormigheid dat bestaat bij levering van uw artikel, op voorwaarde dat u het gebrek niet kende of niet verondersteld was te kennen bij het afsluiten van het contract en als dit gebrek zich voordoet binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering.

De garanties zijn niet van toepassing op/bij:

  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het geleverde (b.v. door waterschade, schokken val,...);
  • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de voorschriften van de fabrikant, dit zowel door uzelf als door een derde;
  • schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het artikel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan datgene waarvoor het dient.
  • Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.
  • De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van De Roze Prikballon : info@derozeprikballon.be of gsm. 0478 83 82 31.
  • De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.
  • De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert.

9. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de webshop.


10. Aansprakelijkheid voor gebruik van de webshop

De webshop van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.


11. Bescherming van de privacy

Zie onderdeel Privacyverklaring - beschikbaar op de website (www.derozeprikballon.be/privacy).


12. Intellectuele eigendom

Zie onderdeel Privacyverklaring - beschikbaar op de website (www.derozeprikballon.be/privacy).


13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Zie onderdeel Privacyverklaring - beschikbaar op de website (www.derozeprikballon.be/privacy).

Volg me op